Osiedle Piastów

POŁOŻENIE I OPIS

Osiedle zlokalizowane jest na południowy zachód od Śródmieścia, obejmuje zespół zwartej zabudowy położony pomiędzy ulicami Hetmańską i Dąbrowskiego. Jego południową granicę wyznacza aleja Powstańców Warszawy, zaś północną ulica Wincentego Pola. W 2008 roku osiedle liczyło 4 995 mieszkańców. Zabudowa tej części miasta rozpoczęła się w okresie powojennych, w sąsiedztwie powstałego pod koniec lat trzydziestych osiedla fabrycznego PZL, zlokalizowanego po prawej stronie ulicy Dąbrowskiego. Dawnymi czasy w rejonie osiedla znajdowała się osada Rudki. Co najmniej od XVI wieku było ona własnością plebanii rzeszowskiej. W 1674 roku powstał tu folwark plebański. W 1880 roku Rudki liczyły 189 mieszkańców. Postanowieniem Galicyjskiego Sejmu Krajowego we Lwowie, w 1902 roku włączono Wieżowce przy ul. Piastów Rudki w granice Rzeszowa. Współczesną zabudowę osiedla, obejmującą budynki położone po lewej stronie ulicy Dąbrowskiego, rozpoczęto w 1950 roku. Wówczas też wzniesiono socrealistyczny gmach byłego Zakładowego Domu Kultury WSK. Następnie, w latach 1960 – 1966, postał zespół punktowców w rejonie ulicy Piastów, a potem usytuowany nad skarpą zespół wieżowców. W toku prac poprzedzających ich budowę odkryto pozostałości dużej osady neolitycznej. Odkopano relikty prawie stu chat, znaleziono wiele przed-miotów codziennego użytku. Rozbudowa osiedla była kontynuowana do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

W latach 2002-2008 dokonano rewitalizacji Parku Inwalidów Wojennych, przebudowano ulice Dąbrowskiego, Piastów i Pola, założono ekrany przy alei Powstańców Warszawy oraz przebudowano chodniki przy ulicy Chrobrego. Przeprowadzono gruntowną restaurację gmachu Zakład-owego Domu Kultury WSK i adaptowano na potrzeby Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

OSIEDLOWE ULICE

W granicach osiedla znajdują się następujące place i ulice, lub ich fragmenty: Bolesława Chrobrego, Dąbrowskiego (nr 67-89), Dominikańska, Hetmańska (nr 38-46), Bolesława Krzywoustego, Piastów i plac Matki Boskiej Saletyńskiej.

WAŻNIEJSZE OBIEKTY I INSTYTUCJE

Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Dąbrowskiego, Szkoła Podstawowa nr 10 przy ulicy Dominikańskiej, V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego i Gimnazjum Sportowe przy ulicy Hetmańskiej

KOŚCIOŁY, KLASZTORY, PARAFIE

Kościół saletynów pw. Matki Bożej Saletyńskiej przy ulicy Dąbrowskiego, parafia erygowana w 1949 roku. Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Misjonarzy MB z La Salette i Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Saletynek przy ulicy Dąbrowskiego. Klasztor oo. Dominikanów i kościół pw. św. Jacka przy ulicy Dominikańskiej, parafia erygowana w 1990 roku. Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Dominika przy ulicy Dominikańskiej.

RADA OSIEDLA

Przewodniczący Tadeusz Boratyn; zastępcy przewodniczącego Wiesław Szafran. Sznajder i Grażyna Grad; sekretarz Elżbieta Kucab; członkowie: Andrzej Pieniążek, Tadeusz Drath, Czesław Kawa, Jan Roś, Anna Rzeszutek, Tadeusz Sabaj, Emil Sajdak, Ryszard Schab, Józef Smoła, Tadeusz Starżak

Dodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: