RSM po Walnym Zebraniu Członków

Rozmowa z Józefem Wierzbickim, przewodniczącym Rady Nadzorczej RSM

 • Jak przebiegało ostatnie Walne Zebranie Członków  RSM?
 • Józef Wierzbicki: Na przełomie marca i kwietnia br. zgodnie ze Statutem odbyło się Walne Zebranie Członków RSM w 6. częściach, ponieważ nie jest możliwe zebranie blisko 15 tys. członków w jednym miejscu jednorazowo. Te częściowe zebrania Walnego poprzedzone zostały osiedlowymi zebraniami, na których dokonano wyboru nowych rad osiedli, zapoznano z realizacją zadań, przyjęto szereg wniosków, istotnych dla osiedla i całej spółdzielni.

  Głównym celem cząstkowych walnych zebrań było zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, udzielenie absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego i proponowanego podziału nadwyżki budżetowwej Spółdzielni za 2013 r. oraz rozpatrzenie wniesionych odwołań członków-spółdzielców od uchwał Rady Nadzorczej i innych spraw, wymagających uchwały Walnego Zebrania.

  W sumie w cząstkowych zebraniach uczestniczyło ponad 300 członków, co stanowi tylko 2 % uprawnionych i świadczy o małym zainteresowaniu członków problemami swojej spółdzielni. Tradycyjne zebrania osiedlowe, zwłaszcza te połączone z wyborami nowych rad, odnotowały o wiele wyższą frekwencję.
 • Aktualne problemy RSM.
 • Jest ich wciąż sporo. Wśród najważniejszych, prócz utrzymania na dobrym poziomie stanu techniczno-porządkowego zasobów mieszkaniowych i ich otoczenia, wymienię dla przykładu: to poprawianie bezpieczeństwa zamieszkiwania, likwidacja piecyków gazowych i montaż instalacji centralnej ciepłej wody w kolejnych budynkach, prowadzenie robót, mających wpływ na obniżanie zużycia energii ciepłnej. Rocznie na te roboty w całej Spółdzielni wydaje się około 15 mln zł. Na 2014 i dalsze planuje się kwotę ponad 38 mln zł.

  Przewiduje się m.in.: modernizację kolejnych 69 dźwigów osobowych (8,9 mln zł.), wymianę (modernizację) sieci instalacji elektrycznej dla ponad 4200 mieszkań (6,8 mln zł.), likwidację piecyków gazowych i montaż instalacji centralnej ciepłej wody w 8343 mieszkaniach (16,4 mln zł.), poprawienie warunków przeciwpożarowych w budynkach wysokich (6,5 mln zł.). Najwięcej z tych robót będzie w osiedlu Śródmieście, gdyż w nim są naistarsze budynki naszej spółdzielni. Najbardziej zaawansowane jest osiedle Baranówka, w którym wymieniono wszystkie windy, instalację elektryczną i zlikwidowano piecyki gazowe we wszystkich 1179 mieszkaniach montując instalację centralnej ciepłej wody.

  Do 2016 r. musimy wykonać nakaz podkarpackiego komendanta Straży Pożarnej, dotyczący poprawy bezpieczeństwa ppoż. Spółdzielnia liczy na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych czterech zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Byłyby to zadania takie jak: termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w osiedlu Krakowska Południe, zamontowanie kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kolektorów fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i usługowych, wreszcie likwidacja podłoży ksylamitowych w mieszkaniach w osiedlu 1000-lecia oraz poprawienie warunków ppoż. w budynkach wysokich.

 • Czy RSM prowadzi jeszcze działalność inwestycyjną?
 • RSM jest przygotowana do dwóch zadań inwestycyjnych. Jeszcze w tym roku rozpocznie budowę wysokiego (89 mieszkań) budunku przy ul. Lewakowskiego. Z realizacją drugiego w Boguchwale są kłopoty, ponieważ miejscowe władze mimo obietnic nie uzbroiły terenu. Nadto czynione są starania o uzyskanie lub zamianę odpowiednich działek na budowlane w Rzeszowie.

  Oczekiwań członków Spódzielni jest wciąż wiele. Ich realizacja będzie możliwa, o ile ustawodawca nie doprowadzi do likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej. Specjalna komisja sejmowa przygotowuje nowelizację ustaw Prawo Spółdzielcze i tę o Spółdzielniach Mieszkaniowych, zmierzającą do przekształcenia Spółdzielni we wspólnoty mieszkaniowe lub spółki prawa handlowego.

  12 maja br. uczestniczyłem w konferencji na temat „Prawna i faktyczna pozycja polskiej spółdzielczości” (w sali Sejmu PR). Referenci wskazywali na szkody, jakie wyrządziły spółdzielczości w naszym kraju uchwalone po 2009 r. akty normatywne. W czasie tej konferencji przyjęto petycję Krajowej Rady Spółdzielczej do Parlamentu Europejskiego, aby zainteresować Unię Europejską problematyką spółdzielczą i wprowadzić ją do ustawodawstwa unijnego. Uzyskano dla tej akcji społeczne poparcie, zebrano 140.000 podpisów w całym kraju. Liczę, że UE nie pozwoli na likwidację spółdzielczości w naszym kraju. Podobna sytuacja istnieje jeszcze tylko w Turcji.

 • I na koniec?
 • Informuję, że RSM zajęła III miejsce w ogólnopolskim rankingu za 2013 r. w kategorii największych spółdzielni. 14 czerwca br. obchodziliśmy Wojewódzkie Święto Spółdzielczości. Edward Słupek napisał ciekawy artykuł o spółdzielni jako podmiocie gospodarczym pt. „Biznes z ludzką twarzą” (Nasz Dom).

  Na koniec naszej rozmowy stwierdzam, że za każdym sukcesem Spółdzielni stoją ludzie. Dziękuję wszystkim członkom naszej spółdzielni za zaangażowanie w jej rozwój, za stroskę o utrzymanie zasobów mieszkaniowych i ich otoczenie, za piękną zieleń. Dziękuję członkom Rady Nadzorczej i rad osiedlowych, Zarządowi i administracjom oraz wszystkim pracownikom za codzienną troskę o warunki zamieszkania naszych członków, za solidną realizację zadań.

 • Dziękuję za rozmowę.     

Józef KanikDodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: