Ścieki czystsze od płynącej wody

Europa wcześniej dowiedziała się, jak ważne są dla życia w mieście kanalizacja i ścieki. W Londynie Tamiza była dostarczycielem wody i równocześnie ściekiem. W 1832 roku miała miejsce epidemia cholery, powtórnie choroba zaatakowała w 1848 roku. Skutkiem tego wprowadzono wreszcie pierwsze przepisy sanitarne, zaczęto kontrolować warunki w domach czynszowych. Problem zanieczyszczenia Tamizy został częściowo rozwiązany dopiero w 1875 roku, kiedy inżynier Joseph Bazalgette zaprojektował i wybudował kanalizację nadbrzeży Tamizy.

Oczyszczalnię ścieków dla Rzeszowa projektowano dopiero w latach 1972-1974, budowę rozpoczętą w 1974 roku prowadzono przez 14 lat. W 1988 roku została ona oddana do użytku (po wstępnym rozruchu przy dopływie zaledwie ok. 40 proc. docelowej ilości ścieków z lewobrzeżnej części miasta). Po przyłączeniu pozostałej ilości ścieków z lewobrzeżnej części miasta w roku 1989 zrealizowano II etap rozruchu. Już wtedy wyraźnie zarysowały się problemy w eksploatacji oczyszczalni ścieków, bowiem okazało się, że warunki eksploatacyjne odbiegają od założeń projektowych. W związku z tym, na żądanie MPWiK, została opracowana w 1990 roku „Analiza pracy istniejącej oczyszczalni ścieków dla m. Rzeszowa z podaniem wytycznych dla poprawy warunków eksploatacji”. Stała się ona podstawą procesu modernizacji urządzeń oczyszczalni, takich jak: piaskowniki, osadniki wstępne, komory napowietrzania osadu czynnego, komory fermentacyjne, pompownie wód ociekowych i nadosadowych, kanalizację z terenu poletek.

Obecnie MPWiK posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków z usuwaniem związków biogennych. Dopływają do niej ścieki sanitarne z terenu całego miasta i sąsiednich gmin. Zakończona w 1998 roku modernizacja wstępna oczyszczalni zwiększyła jej przepustowość oraz umożliwiła zastosowanie nowej technologii usuwania związków biogennych, automatyczną kontrolę i sterowanie procesem technologicznym, jak również urządzeń do mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów. Osiągane parametry oczyszczonych ścieków odpowiadają obecnie wymogom obowiązujących przepisów prawa wodnego.

Oczyszczalnia ścieków ma ok. 30 lat i jest sukcesywnie modernizowana. W latach 2010-2013 przeprowadzono prace w części mechanicznej, wtedy m.in. zmodernizowany został zbiornik retencyjny, osadniki, piaskowniki. Kosztowało to ponad 11 mln zł. Do Wisłoka odprowadzane będą jak najlepiej oczyszczone ścieki. Zresztą już teraz jest tak, że to, co wypuszczamy do rzeki jest czystsze od płynącej tam wody. Po zakończeniu tej inwestycji ścieki będą jeszcze czystsze. Zależy nam też, aby oczyszczalnia była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Kiedyś wokół niej znajdowała się strefa ochronna. Teraz w tej strefie są już domy. I chcemy, aby zapachy z oczyszczalni nie docierały dalej niż do ogrodzenia.

Dlatego przed prezydentem miasta staje potrzeba kolejnej, dużej inwestycji, która zostanie rozpoczęta w 2015 roku. Jest to suszarnia osadów. Koszt jej budowy szacowany jest na ponad 40 mln zł. Modernizacja oczyszczalni została zgłoszona do dofinansowania w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. MPWiK chce zdobyć ponad 20 mln zł. Wykonawca na zrealizowanie tej inwestycji będzie miał czas do września przyszłego roku.

Czasy się zmieniają, przepisy i technologie także. Miasto musi nadążyć za tymi zmianami. Ważne, że zdobywane są zewnętrzne środki na realizację takich inwestycji. Tylko część pieniędzy, która zostanie wydana na modernizację rzeszowskiej oczyszczalni ścieków, to pieniądze MPWiK. Spora kwota pochodzić ma z funduszy unijnych.

Zdzisław DarażDodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: