PATRYJOCI RZESZOWA

Odznaka Przyjaciel Rzeszowa

PATRYJOCI RZESZOWA
Przed 1939 Rzeszów   miasto  Małopolski  Wschodniej należał do woj. Lwowskiego . Po holokauście i działaniach wojennych oraz 2 letnich walkach z bandytami banderowskimi nie było warunków do tworzenia  Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa.  Ponury powojenny krajobraz naszego miasta umacniał przedwojenną ocenę Wańkowicza o nieście galicyjskiej nędzy. Awans Rzeszowa na stolicę   województwa automatycznie nie zmienił mentalności mieszkańców. , Żyjący w Rzeszowie mieszkańcy długo jeszcze tkwili w swojej nabytej w rodzinnej wsi samoświadomości. Przejście do funkcjonowania w mieście wojewódzkim nie było dla wielu mieszkańców prostą sprawą  Sytuację radykalnie zmienił plan 5 -letni
Nastąpił rozwój cywilizacyjny miasta -powstawały osiedla mieszkaniowe, budowano drogi ,elektro ciepłownię, nowe ujęcie wody,  oczyszczalnię ścieków,   komunikację publiczną. Wszystkie ważne instytucje  w Rzeszowie tworzono po raz pierwszy w jego historii jak -Teatr, Filharmonia, Wyższe Uczenie.
Rzeszów w Polsce które dla znakomitej większości jego mieszkańców nie jest miastem urodzenia lecz miastem zamieszkania ze świadomego wyboru. Ma coś z miast w USA bo jest miastem składających ludzi napływowych emigrantów głównie z otaczających Rzeszów wsi. Na bazie fascynacji rozwojem miasta powstaje TPRZ. członkowie  towarzystwa brali czynny udział w propagowaniu sukcesu miasta i to byla  owym czasie najważniejsza misja towarzystwa. W tym okresie  TPRZ liczyło ponad 300 członków. Niestety  Rzeszów  nie miał wielkich przedwojennych tradycji w działalności tego typu stowarzyszeń, dlatego prace należało rozpocząć od podstaw . Władze miejskie i wojewódzkie udzieliły maksymalnej pomocy w organizowaniu TPRZ.
W okresie transformacji ustrojowej nowa władza odebrała Towarzystwu lokal dotację na działalność należało zaczynać od podstaw. Zaczęto szukać sponsorów. Ideę sponsorowania Towarzystwa, jako pierwszy podjął Ludwik Chmura. Z uznaniem należy się odnieść do kolejnych sponsorów takich jak: Łucjan Pietluch, Wiesław Depa, Ryszard Podkulski, Kazimierz Janik, Władysław Mróz, Bolesław Burda,  Wacław Żmuda, Zygmunt Haliniak, Adam Węgrzyn, Janusz Żuczek, Krzysztof Biskupski, Adam Tunia, Juliusz Sieczkowski, Józef Wicher.
Pomimo ze duża jest rola Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa w popularyzacji miasta ale nie tylko ono go promuje  i nie ma na promowanie Rzeszowa żadnego monopolu . Promują nasze miasto  oczywiście Wyższe Uczelnie Rzeszowa. Również przyjaciółmi są  twórcy(literaci, plastycy, architekci, kompozytorzy, muzycy wynalazcy. sportowcy związani z miastem dokonaniami na jego rzecz ,pochodzeniem i twórczością.
 D o pozyskiwania przyjaciół przyczynia się Udział Urzędu Miasta  w rankingach prasowych
Przyjaciel miasta to  w Rzeszowie osoba szanowana i bardzo nobilitowana .Przyjaciel miasta to regionalista oznaczający się emocjonalna  więzią z małą ojczyzną , oznacza miejsce zamieszkiwania człowieka, które go kształtuje, z którym jest związany miejscem nauki i pracy. Tych  kilka uwag ogólnych aby wyjaśnić społeczne uzasadnienie działalności TPRZ  jest ona bardzo transparentna ponieważ można ją prześledzić w wydawnictwach zarówno  wydawnictwach zwartych z cyklu "Resowiana" jak ukazującego się od 20 lat czasopisma Echo Rzeszowa. „Echo Rzeszowa” pełni bardzo istotną  rolę jako pismo odnotowujące ważne wydarzenia z życia miasta. Jest liczącym się  głosem w dyskusji o rozwoju Rzeszowa. Z materiałów zamieszczanych w „Echu Rzeszowa” korzystają studenci i doktoranci przygotowujące prace magisterskie i doktorskie.- „Echo Rzeszowa” jest też jednym z nielicznych pism, które podejmuje tematykę trudnych stosunków polsko-ukraińskich, przedstawia także problematykę kresową, a w sposób szczególny śledzi losy Polaków
Powołanie przez PKWN woj. rzeszowskiego postawiło przed mieszkańcami Rzeszowa nowe wyzwania, Te nowe wyzwania znakomicie odczytał Prezydent Tadeusz Ferenc, i narysował
nową wizję rozwoju Rzeszowa. Składa się na nią :- uczynienie  z  Rzeszowa miasta metropolitalnego, poszerzenie jego granic jako niezbędnego warunku dla tworzenia nowych miejsc pracy. Tworzenie nnowacyjnych instytucji jako  głównego perspektywistycznego   rozwoju. Nowa misja wielkiego Rzeszowa dotyczy wielu dziedzin nauki gospodarki i kultury. Formułowane zostały odważne idee i programy. .Towarzystwo było na pewno dokumentatorem i popularyzatorem wielu tych idei i inicjatyw było to możliwe ponieważ  w TPRZ członkami są posłowie, radni i pracownicy administracji.
Zarząd TPRZ przyznał  20 osobą odznakę Przyjaciel Rzeszowa . Można mieć nadzieję ze rosnąc będą  szeregi przyjaciół Rzeszowa. .
Zdzisław DarażDodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: