PRZYJAŹNI MIASTU

LAUREACI  odznaki Przyjaciel Rzeszowa odznaczeni  na zjeździe wyborczym TPRZ

PRZYJAŹNI MIASTU
Takie spotkanie osób – przyjaznych naszemu miastu nie tylko z racji przynależności do stowarzyszenia, które od 36 lat w swej nazwie akcentuje ten fakt – zawsze ma wielorakie, także towarzyskie walory. Oczywiście, walne sprawozdawcze i wyborcze zebranie, które odbyło się 19 kwietnia br. w reprezentacyjnej sali posiedzeń rzeszowskiego ratusza, spełniło także formalne funkcje – mamy zatem nowe władze Towarzystwa.
W kolejnej kadencji nadal Towarzystwu będzie przewodził Zdzisław Daraż, który jest zarazem redaktorem naczelnym „Echa Rzeszowa. Towarzystwem kieruje od ponad ćwierćwiecza, a w przeszłości był m.in. komendantem Rzeszowskiej Chorągwi ZHP, dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, red. naczelnym „Profilów” i radnym wielu kadencji w mieście. Zapisał się znacząco w dziele organizowania środowisk inteligenckich w Rzeszowie i regionie, w budowaniu więzi między nimi; inicjator ważnych dokonań TPRz, w tym wydawniczych, o ogromnym znaczeniu dla dokumentowania tradycji, kształtowania nowej mentalności tutejszej społeczności i dumy z miasta. A w zarządzie wolą zebranych znaleźli się jeszcze: Krzysztof Kadłuczko, Józef Kanik, Roman Małek, Aleksander Nowosad, Stanisław Rusznica, Zygmunt Rybarski, Alicja Trzyna i  Stanisław Ząbek. Misję rewizyjną  powierzono zaś komisji na czele z Bolesławem Pezdanem, w której są ponadto: Ryszard Lechforowicz, Dorota Kwoka, Anna Skiba i Roman Zych.
Towarzystwo rozwija się osobowo. Przewodniczący Zdzisław Daraż wręczył podczas tego zebrania legitymacje nowo przyjętym członkom, Ewelinie Łopuszańskiej, Jerzemu Wiśniewskiemu, Aleksandrowi Nowosadowi i Marii Rudnickiej i Annie Skibie.
O sprawność i rzeczowość zebrania zadbał jego przewodniczący red. Roman Małek. Sprawozdanie finansowe za rok miniony, które przedstawił skarbnik Krzysztof Kadłuczko jak i ocenę wyrażoną przez Bolesława Pezdana w sprawozdaniu komisji rewizyjnej przyjęto bez zastrzeżeń. Chwilą  ciszy uczczono pamięć zmarłego w ubiegłym roku red. Józefa Gajdę, nie tylko nieodżałowanego fotoreportera, ale w różnych wymiarach zasłużonego aktywistę stowarzyszenia, który był zarazem naszym przedstawicielem na forum ogólnopolskim, jako członek Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej.
W merytorycznym sumowaniu dorobku Towarzystwa przez sekretarza Zygmunta Rybarskiego nie zabrakło akcentów dotyczących działalności wydawniczej, której sztandarowym wymiarem jest „Echo Rzeszowa”, miesięcznik ukazujący się już dwudziesty rok, co jest ewenementem na rynku prasowym po transformacji ustrojowej, zwłaszcza że czasopismo nie ma żadnych dotacji państwowych ani samorządowych. Od początku redaktorem naczelnym jest inicjator i organizator tego miesięcznika Zdzisław Daraż, a zespół redakcyjny stanowią obecnie Józef Kanik, Bogusław Kotula, Roman Małek (redaktor wydań), Stanisław Rusznica, Marian Ważny, Ryszard Zatorski, a za kolportaż odpowiada Ryszard Lechforowicz. W Cyfroduku odbywa się skład, opracowanie techniczne i graficzne, a drukuje się to czasopismo w Drukarni Offsetowej firmy Geokart-International. W każdym z wydań szesnastostronicowego „Echa” jak w soczewce skupiają się obrazy naszego miasta, jego tradycje, problemy społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Wizerunek miasta budowany jest także poprzez ukazywanie dorobku jego mieszkańców, sylwetek zasłużonych dla Rzeszowa postaci, komentarze, oceny i opinie. Czasopismo inicjuje i opisuje ciekawe zdarzenia, które są udziałem samorządów osiedlowych. Popularyzuje miasto i jego problemy także w światowej internetowej przestrzeni informacyjnej (www.echo.erzeszow.pl).
Ważną funkcję spełniają też wydawnictwa książkowe, zwłaszcza te z markowego już cyklu Resoviana, jak i inne druki, w tym corocznie przygotowywane kalendarze z charakterystycznymi tematami zdjęciowymi dotyczącymi Rzeszowa. W tegorocznym wydaniu autorem fotografii jest Józef Ambrozowicz, a w poprzednich latach przeważnie byli nimi Józef Gajda i Roman Małek. W sprawozdaniu przypomniane zostały m.in. najnowsze książkowe i broszurowe wydawnictwa autorstwa Józefa Kanika („Moje rozmowy o Rzeszowie”, „Nasza galeria zasłużonych”) oraz zbiory „Sylwetki rzeszowian”, napisane przez Józefa Kanika, Romana Małka, Stanisława Rusznicę, czy zbiór piosenek „Zakochani w Rzeszowie”, opracowany przez Jerzego Dynię w formie książkowej i na płycie DVD. Ciekawą wartość dokumentacyjną mają materiały z sesji popularnonaukowej oprac. przez Romana Małka w książce „70 lat Rzeszów stolicą województwa”, której dopełnieniem jest płyta z koncertu, który z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa odbył się 18 sierpnia 2014 roku na estradzie przy ratuszu. W ubiegłym roku opracowana została też Bibliografia zawartości „Echa Rzeszowa”. Ponadto w minionej kadencji TPRz ukazały się też inne książki autorów związanych z Towarzystwem: Bogusława Kotuli „Gdy Rzeszów był Reichshofem”  i „Nie balim się Rzeszowa”, Romana Małka zbiór felietonów i komentarzy „Co tam panie w radzie” oraz wywiad rzeka „Generał dyw. F .Czekaj. Wspomnienia z wężykiem”, Jerzego Dyni  zbiór felietonów „Z mojej loży”, Zdzisława Daraża „ Zawierucha nad Sanem” (cz. II) i Jerzego Popowa „Zbigniewa Gibały sportowe wspomnienia”.
Przypomniano w sprawozdaniu, że członkowie TPRz zaznaczają obecność w życiu miasta swą działalnością społeczną, kulturalną i naukową. Tomasz Kamiński jest posłem na Sejm RP. Konrad Fijołek był przewodniczącym, a obecnie jest zastępcą przewodniczącego rady miasta.  Wśród autorów opracowań o Rzeszowie są także m.in. Józef Ambrozowicz, Jadwiga Kupiszewska, Dorota Kwoka, Zygmunt Cebula, Andrzej Jagusztyn, Stanisław Kłos, Stanisław Majka, Zofia Sokół, Józef Świeboda, Zygmunt Wnuk, Ryszard Lechforowicz, Bolesław Pezdan, Adam Rząsa, Wiesław Sipowicz, Ryszard Zatorski. Wielu aktywistów Towarzystwa uczestniczy w pracach samorządowych rad osiedli oraz radach spółdzielczych. Radnymi Rzeszowa są obecnie Wiesław Buż, Czesław Chlebek, Konrad Fijołek, Waldemar Wywrocki, Mirosław Kwaśniak, Stanisław Ząbek. W czasie wyborów poparcie Towarzystwa na prezydenta uzyskał Tadeusz Ferenc. Członkiem Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP jest teraz Ryszard Zatorski.
W dyskusji radny Wiesław Buż, który przewodzi miejskiej organizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wyraził w imieniu partii uznanie dla działalności i inicjatyw Towarzystwa oraz gratulował zarządowi. Zwrócił m.in. uwagę na fakty, które nie umykają uwadze społecznikom TPRz, a budują pozytywny obraz miasta. I to zarówno przez wspomniane wydawnictwa, codzienną działalność społeczną jak i systematyczną ważną obecność publicystyczną, która jest dziełem redaktorów „Echa Rzeszowa”. Prof. Krystyna Leśniak-Moczuk przypomniała m.in. niedawną inicjatywę zorganizowania Pierwszego Balu Przyjaciół Rzeszowa w Hotelu Rzeszów. Owa dama o niespożytej energii i pomysłach zabiega obecnie o głosy poparcia w konkursie „Nowin” na kobietę przedsiębiorczą. Zasługuje na ten tytuł.
W tym miejscu należy odnotować sprawę najważniejszą tego dnia w ratuszu w wymiarze emocjonalnym. Otóż, Towarzystwo przyjazne Rzeszowowi uznanie swym wybitnym działaczom oraz innym osobom zasłużonym dla naszego miasta wyraża honorowym odznaczeniem Przyjaciel Rzeszowa, ustanowionym w ub. roku na 35-lecie TPRz. Wtedy to odznaką z numerem pierwszym uhonorowany został prezydent Tadeusz Ferenc, niekwestionowanie pracowity i skuteczny w tym, co robi dla miasta od wielu lat. Otrzymali je też założyciele Towarzystwa: Tadeusz Aksamit, Edward Bożymowski, Zdzisław Daraż, Lechosław Darłak, Stanisław Kłos, Józef Kwiatek, Stanisław Lipiński, Jerzy Majewski. Znani powszechnie, zasłużeni i szanowani obywatele naszego miasta. Teraz podczas owego walnego zebrania uhonorowani zostali w ten sposób: Stanisław Szpunar, Adam Węgrzyn, Adolf Gubernat, Mieczysław Koryl, Zdzisław Niedzielski, Adam Tunia i  Anna Staruch, a dr Alicja Trzyna otrzymała dyplom uznania.
Honory odznaczonym przekazywali przewodniczący Zdzisław Daraż i skarbnik Krzysztof Kadłuczko, który wygłosił też laudacje, a podziękował w imieniu laureatów Adolf Gubernat.
Ta odznaka jest symbolicznym aktem utrwalającym w pamięci mieszkańców postaci ważne dla kształtowania tradycji i oblicza współczesnego Rzeszowa.
Ryszard Zatorski
 
Laudacje na cześć  wyróżnionych odznaką Przyjaciel Rzeszowa
 
STANISŁAW SZPUNAR
        Urodził się w 1923 r. na Budach w Rzeszowie. 1 maja 1940 r. został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Rzeszowie, potem przerzucony do Tarnowa, skąd 13 czerwca  z pierwszym transportem trafił do niemieckiego  obozu zagłady Auschwitz – Birkenau.
      Jest ostatnim żyjącym dziś z 40. rzeszowian wywiezionych tym pierwszym transportem. Przeżył. Na placu Cichociemnych w Rzeszowie ma swój pamiątkowy kamień i tablicę z numerem obozowym 133.
     Aktywny członek Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. „Być człowiekiem”  to jego życiowa dewiza. Życie i obóz nauczyły go potrzeby doszukiwania się niemal w każdym człowieku, także tym złym, ludzkich odruchów.
 
ANNA STARUCH
     Historyk, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, zasłużona nauczycielka. Pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji. Była wizytatorką, wicekuratorem oświaty i wychowania w Rzeszowie, dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych, posłem na Sejm IX kadencji (1985–89).
      Lubiąca młodzież i zakochana w Rzeszowie. Wrosła w to miasto i jego problemy. W Towarzystwie Przyjaciół Rzeszowa działa prawie od początku jego powstania. Włożyła wiele inicjatywy i energii w organizowanie i redagowanie „Echa Rzeszowa”. Aktywnie uczestniczy w pracach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
      Osoba z wielką klasą, wyróżniająca się kulturą osobistą i cieszący się autorytetem.
 
ADOLF GUBERNAT
      Urodził się w połowie lat trzydziestych XX w. w Zgłobniu. I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie i Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu dobrze przygotowały go do zawodu nauczycielskiego. W II LO był polonistą, w III LO zastępcą dyrektora. W latach 1970–76  był dyrektorem IV LO. Zorganizował je od podstaw, dobrał zespół nauczycielski, wyposażył szkołę w niezbędny sprzęt.
     W latach 1981–88 kierował wydziałem kultury i sztuki w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W Towarzystwie Przyjaciół Rzeszowa działa od samego początku, współtworzył „Echo Rzeszowa”, redagował w nim stałą kolumnę „Goniec Kulturalny”. Umiał pozyskiwać sponsorów.
     Przez parę kadencji był radnym Rzeszowa, zajmował się problemami oświaty, wychowania i kultury.
 
ADAM WĘGRZYN
     Urodził się w 1948 r. w Draganowej koło Krosna. Staranne wykształcenie zdobył w Akademii Górniczo-Hutniczej i Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie.
    Jest założycielem Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant i od początku  prezesem jej zarządu. Spółdzielnia ta wzbogaca Rzeszów o nowe osiedla, dobrze urządzone, wpływające na wygląd estetyczny naszego miasta.
      Jest członkiem naszego Towarzystwa, aktywnie wspiera jego działania i pomaga w rozwiązywaniu wielu jego problemów i zadań statutowych.
 
ZDZISŁAW NIEDZIELSKI
     Znakomity pedagog, społecznik i organizator. Aktywny harcerz – komendant hufca ZHP w Krośnie, komendant Rzeszowskiej Chorągwi ZHP. Był prezesem Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, zabiegał o dobre przygotowanie zawodowe wielu młodych ludzi.
      Jako przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa rozumiał problemy miasta i jego mieszkańców, dbał o jego wszechstronny rozwój.
      Jako jeden z pierwszych członków Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa i  członek jego zarządu aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i redakcji pierwszych numerów „Echa Rzeszowa”. Wspólnie z prezydentem Ludwikiem Chmurą zapewnili środki na wydanie pierwszego numeru naszej gazety. Uczestniczył w konferencji redakcji lokalnych w Brukseli jako reprezentant naszego miesięcznika.
 
ADAM TUNIA
       Całe swoje 47-letnie życie zawodowe związał z rzeszowską gospodarką komunalną. Sam mówi, że w przeszłości budował drogi i wszystko to, co w drogach i pod nimi jest. Od wielu lat kieruje rzeszowskim Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Pełniąc tę funkcję tylko w ostatnim okresie wybudował za prawie 200 mln zł fabrykę wody. Przebudowuje obecnie oczyszczalnię ścieków za około 40 mln  zł. Równolegle realizuje bieżące remonty i inne inwestycje, zapewniając sprawność całej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście.
      Podsumowanie dokonań firmy z okazji jej 80-lecia jest najlepszym momentem do wręczenia odznaki Przyjaciel Rzeszowa jako naszej formy uznania i podziękowania za wkład w rozwój miasta i wspomaganie naszej działalności.
 
MIECZYSŁAW KORYL
       Z Towarzystwem Przyjaciół Rzeszowa związany od jego powstania. Zawsze wspierał je, szczególnie w najtrudniejszych dla niego momentach. Tego nie zapomina się.
     W Rzeszowie pełnił różne funkcje, m.in. organizował Okręgowe  Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Geokart. Zrealizował wtedy przy ulicy Geodetów budowę pierwszego wieżowca-biurowca w Rzeszowie. Budynek ten jest dziś siedzibą Geokartu.
    Rzeszów był i jest dla niego najważniejszym miejscem w Rzeczypospolitej.
  
ALICJA TRZYNA
    Jest zastępcą dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa. Świetna organizatorka. Od kilku lat jako członkini Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa wspomaga organizacyjnie jego działania na terenie miasta, szczególnie przy realizacji inicjatyw mających na celu wsparcie władz i mieszkańców podejmujących ciekawe pomysły, korzystne dla społeczności i dla rozwoju Rzeszowa.
      Równolegle pogłębia swoją wiedzę i wykształcenie. Ostatnio obroniła pracę doktorską. Z tej okazji składamy serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej, na drodze naukowej oraz w życiu osobistym.
 
RYSZARD ZATORSKIDodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: