STRATEGIA

STRATEGIA
Dokument „Strategia Rozwoju kultury miasta Rzeszowa” opracowany został w związku z realizowanym projektem „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”, przy uzyskanym wsparciu finansowym z Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostały w nim kierunki i działania strategiczne związane z rozwojem obszaru kultury w Rzeszowie do 2020 roku.
Na zawartość Strategii składają się m.in. analiza stanowiąca diagnozę stanu rzeszowskiej kultury, zarówno w obrębie instytucjonalnym, organizacyjnym, jak i społecznym. Informacje te, pozyskane w sposób opisany w strategii rozwoju kultury,stanowią podstawę dla formułowania wniosków i zaleceń decyzyjnych, jakie zostały zaprezentowane w Strategii. Na ich bazie zbudowano cel strategiczny, cele operacyjne oraz działania priorytetowe wraz z ich szczegółowym opisem, prezentacją spodziewanych rezultatów i partnerów mogących uczestniczyć w ich realizacji. Opisani zostali także adresaci działań wynikających ze Strategii oraz ich rola i sposób włączania się w realizację zadań na rzecz rozwoju rzeszowskiej kultury. Dokument Strategii przedstawia narzędzia i działania, jakich wdrożenie i zastosowanie może wpłynąć pobudzająco na progres rzeszowskiej kultury. Dotyczą one również zaleceń w obrębie przedsięwzięć komunikacyjnych i promocyjnych, jakie towarzyszyć powinny procesowi wdrażania Strategii. Zaprezentowano ponadto sposób implementowania założeń strategicznych, program monitorowania Strategii, jak również plan rzeczowo-finansowy.
 
Procesowi realizowanych prac towarzyszył szereg działań pozwalających na identyfikowanie potrzeb rzeszowskiego środowiska kulturalnego oraz mieszkańców w obszarze kultury. W związku z tym przeprowadzono m.in. badania ilościowe z wykorzystaniem techniki CATI (wywiady telefoniczne) pt. „Diagnoza dla Strategii rozwoju kultury miasta Rzeszowa” wśród mieszkańców Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego oraz badania „Rzeszów na kulturalnej mapie Polski” wśród mieszkańców wybranych miast Polski. Zrealizowano badania jakościowe z wykorzystaniem techniki pogłębionych wywiadów grupowych oraz pogłębionych wywiadów indywidualnych, w których uczestniczyli przedstawiciele rzeszowskiego środowiska kulturalnego. Regularnie prowadzone były również spotkania konsultacyjne z reprezentantami instytucji kulturalnych funkcjonujących na terenie Rzeszowa, artystami i organizatorami przedsięwzięć artystycznych, przedstawicielami przemysłu kreatywnego (firmy działające w obrębie produkcji i kreacji artystycznej) oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi wspieraniem działalności kulturalnej. Pracom zespołu projektowego towarzyszyła również analiza innych dokumentów o charakterze strategicznym powiązanym bezpośrednio z rozwojem kultury w Rzeszowie. Uwzględnione zostały w tym wypadku zapisy wynikające z Aktualizacji Strategii Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014-2020, na bazie których kultura uznana została za jeden z obszarów składających się na docelową tożsamość Miasta.
 
Przeprowadzona analiza stanu kultury w Mieście Rzeszowie na przełomie lat 2013 i 2014 miała na celu przede wszystkim określenie potencjału w zakresie kultury, a także wypracowanie na bazie zgromadzonych informacji rozwiązań, jakie mogą przyczynić się do rozwoju tej dziedziny w Rzeszowie.Dodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: