HISTORYCZNA SZANSA GMINY KRASNE

HISTORYCZNA SZANSA GMINY KRASNE
          Rzeszów musi poszerzać swój obszar. Minione lata pokazały, że powiększenie miasta do 116 km kw. było słuszne. Zrealizowane zamiary prezydenta wpłynęły na umocnienie pozycji Rzeszowa w kraju i za granicą. Umocniły jego ambicje metropolitalne oraz oddalają wizje zmniejszenia liczby województw. Tworzą jeszcze lepsze warunki do zabiegania o środki unijne.
           Pozyskane przez miasto nowe tereny są oferowane inwestorom krajowym i zagranicznym. Realizowane przez miasto na terenach pozyskanych wielokierunkowe inwestycje wyzwalają różnorodne inicjatywy mieszkańców, powołujących do życia firmy produkcyjne, budowlane, handlowo-usługowe i inne – często rodzinne – oferujące nowe miejsca pracy. Przykłady takich firm można bez trudu znaleźć m.in. w: Budziwoju, Białej, Załężu, Słocinie i Przybyszówce.AAAAAAAAAAAAA
            Obok tych ważnych rezultatów, z których korzysta każdy mieszkaniec Podkarpacia, a tym samym mieszkaniec miasta, a także sąsiednich gmin, są również bardziej widoczne korzyści dla mieszkańców miejscowości, o które zabiega prezydent Rzeszowa. Bardzo racjonalnym przedsięwzięciem byłoby dobrowolne połączenie się Rzeszowa z gminą Krasne, które zaowocowałoby bonusem ok. 100 mln zł, a prezydent, zgodnie z uchwałą intencyjną Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26.01.2016 r., całość tej kwoty chce przeznaczyć na najpotrzebniejsze wydatki w 4 sołectwach tej gminy. Obecny budżet Krasnego to ok. 30 mln zł i nie ma szans, by z tych pieniędzy w krótkim czasie wykonać te zadania, które są dla mieszkańców bardzo ważne i potrzebne. Zdecydowana większość z tej kwoty to pieniądze znaczone – na określone z góry potrzeby. Na inwestycje pozostaje niewiele ponad 2 mln zł.
Do najpotrzebniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych, które można sfinansować  z tych 100 mln zł należą:
W sołectwie Krasne długo oczekiwane przedszkole (gotowy projekt), Gminny Ośrodek Kultury (gotowy projekt), droga „Jawornik-wschód” od Malawy w kierunku torów do Załęża, Kamieniec, Krasne i do Strażowa w pełnych wymiarach. Wyasfaltowanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszojezdnych oraz budowa chodników.
W sołectwie Malawa, oprócz kapitalnego remontu szkoły z salą gimnastyczną, budowa boiska sportowego wraz z zapleczem dla „Strumyka”, uporządkowanie dróg wokół kościoła, wyasfaltowanie dróg i ciągów pieszojezdnych oraz budowa chodnika, a także oświetlenie ulic tak jak w mieście. Rozważenia wymaga kwestia eksploatacji złóż wód geotermalnych.
Dla mieszkańców Palikówki wyremontowanie drogi „Przycznej” obok szkoły, dokończenie „Senatorskiej” z kanalizacją i chodnikami, a także wybudowanie łącznika drogi „Przycznej” do drogi przez wieś. Oczekiwania mieszkańców dotyczą też zagospodarowania terenów obok „Grunwaldu”, orlika i nieużywanego pastwiska, regulacji potoku „Stare Wisłoczysko”, budowy kanalizacji burzowej oraz zorganizowania w domu strażaka świetlicy dla młodzieży i gabinetu fizykoterapii. Mieszkańcy często podnoszą konieczność zorganizowania cmentarza.
W Strażowie budowa przedszkola, wyasfaltowanie drogi Olszyny-Bażantarnia oraz budowa domu kultury.
Po połączeniu Krasnego z Rzeszowem wszystkie sołectwa obecnej gminy Krasne oczekują od Rzeszowa: uporządkowania stosunków wodnych – budowy kanalizacji burzowej, zainstalowania nocnego oświetlenia ulic, nadania ulicom nazw proponowanych przez mieszkańców, zimowego utrzymania dróg i chodników, możliwości rozpoczęcia eksploatacji wód geotermalnych.
 
            Obecne 4 sołectwa Gminy Krasne po połączeniu z miastem staną się osiedlami, a w miejsce rad sołeckich będą wybrane rady osiedlowe. Osoby z dużym autorytetem, np. dotychczasowi sołtysi lub członkowie rad sołeckich, radni itp. są wybierani do nowych rad osiedlowych. Często też znajdują zatrudnienie w urzędzie miasta lub jego agendach. Mając na uwadze zapewnienie reprezentacji mieszkańców w nowej, powiększonej jednostce samorządowej – z poszanowaniem obowiązującego prawa – nowy Rzeszów będzie dążył do utworzenia dla wyborów samorządowych jednego okręgu wyborczego dla nowych osiedli Krasnego, Malawy, Strażowa i Palikówki.
Gwarancje i korzyści dla mieszkańców obecnej Gminy Krasne po połączeniu z Rzeszowem są oczywiste, bo :
- Utrzymane zostaną w obecnym kształcie sieci szkół oraz placówek oświatowych i wykorzystanie obiektów samorządowych (np. urzędu gminy) do celów samorządowych (np. zamiejscowy oddział Urzędu Miasta Rzeszowa).
- Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Krasnem znajdą zatrudnienie co najmniej na takich samych warunkach w nowopowstałej jednostce samorządowej. Nauczycielom utracony dodatek wiejski zrekompensuje zazwyczaj wyższy dodatek motywacyjny.
- Prawa jazdy i dowody rejestracyjne zachowują ważność do terminu na jaki zostały wystawione. Wymiana dowodów osobistych jest bezpłatna i będzie odbywać się w zamiejscowym punkcie urzędu miejskiego.
- Ulicom zostaną nadane nazwy zaproponowane przez mieszkańców.
- Prawie wszystkie podatki na rok 2016 w Rzeszowie są niższe od proponowanych w gminie Krasne. Nie ma podatku od psów. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa zwalnia od podatku budynki gospodarcze, które kiedyś służyły do produkcji rolnej. Przedsiębiorcy z Gminy Krasne oczekują obniżenia podatku od działalności gospodarczej.
- Na terenach połączonych z miastem widocznie rosną ceny działek budowlanych.
- Miasto zwiększa dotacje dla klubów sportowych, ośrodków kultury, kół zainteresowań, zespołów muzycznych, folklorystycznych, kół gospodyń i stowarzyszeń.
- Ochotnicza Straż Pożarna otrzymuje znacznie większe środki na działalność i wyposażenie, zakup nowych samochodów, pomp i innych niezbędnych urządzeń a także umundurowania.
         Dementujemy także niewiarygodne plotki upowszechniane przez przeciwników rozszerzenia Rzeszowa, gdyż prawda jest zupełnie inna i tak:
•         Utrata dodatku wiejskiego dla nauczycieli z nawiązką jest rekompensowana w mieście zazwyczaj wyższym dodatkiem motywacyjnym.
•         Szerzone plotki o likwidacji szkół, OSP, kół gospodyń, stowarzyszeń, itp. są kłamstwem i nie znalazły ani jednego potwierdzenia na terenach już przyłączonych.
•         Ceny wody i ścieków nigdzie nie wzrosły.
•         Nie jest prawdą, że gospodarstwa rolne, które znajdują się na terenie miasta będą miały utrudnioną produkcję. Gospodarstwa rolne w mieście będą mogły nadal korzystać z identycznych jak na wsi możliwości pozyskiwania środków unijnych. W staraniach o te środki skutecznie pomaga Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
•         Straszenie zainteresowanych, że deklarowane przez prezydenta inwestycje nie będą realizowane jest kłamstwem, bowiem na terenach już włączonych do miasta zrealizowano znacznie więcej, niż deklarowano przed decyzją o włączeniu.
                                                                                                      Krzysztof Kadłuczko
 
 Dodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: