NOWE OTWARCIE W RZESZOWSKICH UCZELNIACH

NOWE OTWARCIE W RZESZOWSKICH UCZELNIACH
 
WYŻSZA SZKOłA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA 
Wyľsza Szkoˆa Informatyki i ZarzĄdzania z siedzibĄ w Rzeszowie, zaˆoľona w 1996 roku,˙jest najwi©kszĄ niepublicznĄ uczelniĄ wyľszĄ na Podkarpaciu. Studiuje tu 7 tysi©cy student˘w, w tym blisko 2 tysiĄce obcokrajowc˘w z 23 kraj˘w. Wedˆug Raportu Perspektyw "Studenci zagraniczni w Polsce 2014" WSIiZ zaj©ˆa 3. miejsce w Polsce w˜r˘d uczelni (za Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagielloäskim), w kt˘rych studiuje najwi©cej student˘w zagranicznych. 
Na czterech wydziaˆach: Administracji i Nauk Spoˆecznych, Informatyki Stosowanej, Ekonomicznym oraz Medycznym studenci majĄ do wyboru 15 kierunk˘w studi˘w I stopnia (w tym dwa w trakcie uzyskiwania uprawnieä MNiSW) i 6 kierunk˘w studi˘w II stopnia (Administracja, Bezpieczeästwo wewn©trzne, Dietetyka, Dziennikarstwo i Komunikacja Spoˆeczna, Ekonomia, Filologia angielska, Finanse i rachunkowo˜†, Fizjoterapia, Informatyka, Informatyka i ekonometria, Kosmetologia, Logistyka, Turystyka i Rekreacja, Zdrowie Publiczne). W ofercie programowej znajduje si© 4 angloj©zyczne ˜cieľki ksztaˆcenia na I stopniu i 3 na II stopniu. W uczelni funkcjonuje wiele jednostek pozawydziaˆowych: Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej, Centrum Edukacji Mi©dzynarodowej, Centrum J©zyk˘w Obcych, Regionalny O˜rodek Debaty Mi©dzynarodowej, Instytut Badaä nad Cywilizacjami, Instytut Gospodarki. WSIiZ cieszy si© renomĄ uczeni kˆadĄcej nacisk na ksztaˆcenie praktyczne i ˜ci˜le wsp˘ˆpracujĄcej z biznesem. Kierunek dziennikarstwo i komunikacja spoˆeczna w WSIiZ zdobyˆ II miejsce w konkursie MNiSW za najlepszy program o profilu ksztaˆcenia praktycznego. Uczelnia korzysta z nowoczesnych rozwiĄzaä dydaktycznych i organizacyjnych, kt˘re uˆatwiajĄ studiowanie, jest w peˆni zinformatyzowana, a do dyspozycji student˘w sĄ 84 specjalistyczne laboratoria.
Jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce uzyskaˆa uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk spoˆecznych w zakresie nauk o mediach, jest wi©c jednĄ z czterech uczelni w kraju (obok UW, UJ i UMCS), kt˘re mogĄ prowadzi† seminaria doktorskie i przeprowadza† przewody doktorskie w zakresie nauk o mediach. Dynamiczny rozw˘j medi˘w i multimedi˘w wpˆynĄˆ na powstanie tej nowej dyscypliny naukowej, zorientowanej na nowe media, media cyfrowe, social media i szeroko poj©ty Internet. 
Uczelnia moľe si© poszczyci† wieloma osiĄgni©ciami. Globalny ranking U-Multirank, mierzĄcy poziom satysfakcji z wybranych studi˘w, pokazuje, ľe WSIiZ to ˜cisˆa czoˆ˘wka polskich uczelni  w kategoriach "transfer wiedzy" i "umi©dzynarodowienie". WSIiZ przyznano czoˆowe miejsca w globalnym rankingu uniwersytet˘w U-Multirank, por˘wnujĄcym 1200 szk˘ˆ wyľszych, 1800 wydziaˆ˘w i 7500 program˘w studi˘w z 80 kraj˘w ˜wiata w kategoriach: badania naukowe, przekazywanie wiedzy i umi©dzynarodowienie. Zawarcie porozumienia partnerskiego z Polsko-AmerykaäskĄ RadĄ Wsp˘ˆpracy (USPTC) daˆo poczĄtek kooperacji uczelni z DolinĄ KrzemowĄ na rzecz rozwoju naukowego i gospodarki innowacyjnej na Podkarpaciu. Wydziaˆ Administracji i Nauk Spoˆecznych zostaˆ przyj©ty do elitarnego grona czˆonk˘w International Association of Schools and Institutes of Administration. 
Uczelnia, jako jedyna w wojew˘dztwie podkarpackim, wygraˆa og˘lnopolski konkurs "Rozw˘j Polskich Uczelni", organizowany przez Fundacj© Rozwoju Systemu Edukacji. W programie "Uczelnia Lider˘w" zdobyˆa kolejny, czwarty, srebrny certyfikat oraz najwaľniejsze wyr˘ľnienie w konkursie "Najwyľsza jako˜† studi˘w". JednĄ z pi©ciu nagr˘d Laury 25-lecia "Magna Academia" otrzymaˆ rektor, prof. Tadeusz Pomianek.˙Zostaˆ˙ on takľe uhonorowany tytuˆem "Edukator Roku 2014" w kategorii˙ "Animator". Ekonomi˜ci WSIiZ, prof. Jan Winiecki i prof. Tomasz Mickiewicz zajmujĄ 2 i 5 miejsce w rankingu najcz©˜ciej cytowanych nauk. Prof. Jan Winiecki znalazˆ si© w˜r˘d laureat˘w Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.˙Jakub Ochnio, absolwent WSIiZ i pracownik Katedry Medi˘w, Dziennikarstwa i Komunikacji Spoˆecznej zdobyˆ II miejsce w I edycji konkursu Medi@stery za prac© "J©zyk komunikowania wizualnego - semantyka, syntaktyka i pragmatyka fotografii". Wojciech Szymaäski, absolwent kierunku Informatyka, dyrektor dziaˆu marketingu internetowego w firmie Ideo, zostaˆ nominowany w konkursie EKOMERSY 2014 w kategorii "Szczeg˘lny wkˆad na rzecz rozwoju rynku e-commerce". Dr inľ. Arkadiusz Lewicki z WSIiZ znalazˆ si© w˜r˘d 30 laureat˘w I edycji konkursu "Brokerzy Innowacji". 
SĄ to jedynie wybrane z ostatnich lat osiĄgni©cia tej dydaktyczno-naukowej plac˘wki majĄcej juľ 20 letniĄ histori©.
Krystyna Le˜niak-Moczuk
 
 
 Dodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: